شمعدانی قسمت دوم

نگهداری و تکثیر شمعدانی

انواع شمعدانی نور زیاد را می پسندند.  آبیاری هم به طور منظم  باید صورت بگیرد ولی در فاصله بین دو آبیاری خاک گلدان خشک شود بهتر است ولی شمعدانی پیچ و عطری خاک مرطوب را می پسندند. از تنش آبی می توان در جهت کنترل ارتفاع استفاده کرد. بهترین ترکیب خاکی برای شمعدانی خاک باغچه و ماسه و کود دامی پوسیده به نسبت مساوی است. در فصل رشد میتوان از کود هم استفاده کرد ولی کوددهی زیاد سبب تولید برگ بیشتر و در نتیجه گلدهی کمتر می شود. تکثیر این گیاه هم از طریق قلمه و بذر صورت می گیرد. قلمه زنی از اوایل تابستان تا اواسط پاییز  با استفاده از قلمه های جوان و نیمه چوبی به طول 8-12 سانتیمتر، در ماسه و در محل سایه انجام می شود. کشت بذر هم سبب تولید گیاه جدید می شود ولی به علت گرده افشانی با سایر ارقام امکان تولید گیاه متفاوت از گیاه والد وجود دارد.


/ 2 نظر / 12 بازدید