مراحل رشد گیاه و تغییرات اپی ژنتیکی

گیاهان در چرخه زندگی خود دارای چندین مرحله در رشد هستند. مرحله جنینی، مرحله نوجوانی، میانسالی،  بلوغ و پیری که پس از گذراندن این مراحل سرانجام از بین خواهند رفت. مرحله نوجوانی آغاز دوره رشد است که در آن مریستمهای انتهایی هیچ واکنشی به عوامل داخلی و خارجی در جهت آغاز گلدهی ندارند. این مرحله دارای صفات ویژه مورفولوژیکی مانند تغییر شکل برگ، تیغ دار بودن، مقاومت به بیماریها و توانایی زیاد برای تولید ریشه و ساقه های نابجا می باشد. شکل برگ یکی از مواردی است که در این مرحله در برخی گونه های گیاهی به راحتی قابل مشاهده می باشد.تفاوت شکل برگ در گیاهانی مثل عشقه(Hedera helix)،ژونی پروس (Juniperus virginianum) و Sassafras albidum و گوجه فرنگی دیده می شود. در گوجه فرنگی اولین برگها بدون بریدگی هستند ولی به تدریج برگها دارای سه، پنج و هفت بریدگی در هنگام گلدهی می شوند. برگهای Hedera helix و Sassafras albidum در مرحله نوجوانی دارای بریدگی هستند ولی در هنگام بلوغ این بریدگی ها از بین می رود. Juniperus virginianum دارای برگهای سوزنی شکل در مرحله نوجوانی است ولی در دوره بلوغ این برگها فلس مانند می شوند.

تفاوت شکل برگهای Hedera helix

برگهای Juniperus virginianum در مرحله نوجوانی

برگهای Juniperus virginianum در مرحله بلوغ

وجود خار روی ساقه نهال های جوان مرکبات و اقاقیا هم از تفاوتهای فنوتیپی دیگر بین مراحل نوجوانی و بلوغ در گیاهان می باشد. این تغییرات که با ورود گیاه به مرحله بلوغ رخ می دهد، تغییرات اپی ژنتیکی هستند. به عبارت دیگر تغییر در سلولهای گیاهی  و به دنبال آن تغییر در فنوتیپ گیاه، بدون تغییر در توالی DNA تغییرات اپی ژنتیکی نامیده می شوند. / 3 نظر / 26 بازدید

کاکتوس چرا نیست؟؟؟؟؟؟؟؟

مهران

سوالمو کامل نگفتم مطلب در موردش ؟؟؟؟؟؟[لبخند]